Toepassing

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle vakantiewoningen en andere faciliteiten op Country Club te Mazarrón, die worden verhuurd door Casaña Mediterranean Housing SL.

1.2 In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ‘huurder’ verstaan: de persoon die via Casaña Mediterranean Housing SL een overeenkomst sluit met de verhuurder betrekking tot huur/gebruik van een vakantiewoning. Onder het begrip ‘gebruiker’ wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde vakantiewoning. Onder verhuurder wordt verstaan de persoon die door bemiddeling van Casaña Mediterranean Housing SL zijn vakantiewoning verhuurt.

1.3 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene
voorwaarden. Casaña Mediterranean Housing SL wijst alle Algemene Voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand.

1.4 Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Reserveringen

2.1 Casaña Mediterranean Housing SL neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 18 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig.

2.2 Casaña Mediterranean Housing SL behoudt zich het recht voor om te allen tijde – zonder opgave van redenen – een reservering te weigeren en in behandeling te nemen.

2.3 Indien Casaña Mediterranean Housing SL uw reservering in behandeling neemt, zendt Casaña Mediterranean Housing SL u een schriftelijke bevestiging tevens factuur binnen 14 dagen na verrichting van de reservering. Deze dient u direct na ontvangst op juistheid te controleren. Eventuele onjuistheden dienen onmiddellijk medegedeeld te worden aan Casaña Mediterranean Housing SL.

2.4 Bent u binnen 14 dagen na verrichting van de reservering niet in het bezit van een schriftelijke bevestiging/factuur, dan dient u onverwijld contact op te nemen met Casaña Mediterranean Housing SL, bij gebreke waarvan geen beroep op de reservering kan worden gedaan.

2.5 Tussen u en de verhuurder komt een overeenkomst tot stand op het moment dat Casaña Mediterranean Housing SL de schriftelijke bevestiging van uw reservering ook factuur aan u heeft verzonden.

2.6 Bij de verhuur van een vakantiewoning voor 12 maanden of langer zal het contract per 6 maanden afgegeven worden en wordt deze daarna weer verlengd met 6 maanden.

Wijziging van de overeenkomst

3.1 Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen is verhuurder niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van verhuurder om te bepalen of, en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval verhuurder uw wijzigingen accepteert, kan verhuurder u wijzigingskosten in rekening brengen.

In- de- plaatstelling

4.1 Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de vakantiewoning onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de bij reservering genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met verhuurder.

4.2 Indien u en verhuurder zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover verhuurder voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten (zie art.3.1) en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

Prijzen

5.1 U bent aan Casaña Mediterranean Housing SL de overeengekomen huurprijs verschuldigd, zoals vermeld in de schriftelijke bevestiging, tevens factuur van de reservering. Als de kosten van Casaña Mediterranean Housing SL (personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft Casaña Mediterranean Housing SL het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Als deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren).

5.2 Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering/factuur door Casaña Mediterranean Housing SL is verzonden.

Extra kosten

6.1 U/de huurder is behalve de huurprijs ook schoonmaakkosten verschuldigd, deze bedragen afhankelijk van de grootte van de woning, staan vermeld op de factuur.

6.2 Toeristenbelasting hoeft u niet af te dragen.

6.3 Als de mogelijkheid er is tot het houden van een huisdier in de vakantiewoning, zal hiervoor op de factuur een extra bedrag in rekening worden gebracht, dit bedrag is bij iedere vakantiewoning anders.

Betalingen

7.1 Als het een reservering betreft binnen 30 dagen, dient u het volledige bedrag (huursom, borg en de schoonmaakkosten) binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur per bank over te maken aan Casaña Mediterranean Housing SL

7.2 Bij een vroegtijdige boeking dient u 20% van de totaalsom te voldoen binnen 7 dagen na ontvangst van de factuur, het restant (80% van de gehele factuur) dient u 30 dagen voor aanvang van het verblijf geheel over te maken aan Casaña Mediterranean Housing SL.

7.3 Als bij aankomst op het park blijkt dat het totaalbedrag nog niet (volledig) is bijgeschreven op de bankrekening van Casaña Mediterranean Housing SL, kan Casaña Mediterranean Housing SL u het gebruik van de vakantiewoning en/of andere faciliteit ontzeggen.

7.4 Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal Casaña Mediterranean Housing SL u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt Casaña Mediterranean Housing SL zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die Casaña Mediterranean Housing SL als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die Casaña Mediterranean Housing SL in verband met uw reservering en de
ontbinding heeft moeten maken.

7.5 Casaña Mediterranean Housing SL heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 13 van toepassing.

7.6 Casaña Mediterranean Housing SL heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

Aankomst en vertrek

8.1. Minimaal één week voor aankomst bent u genoodzaakt Casaña Mediterranean Housing SL in te lichten over de verwachte aankomsttijd, mocht deze door welke reden dan ook op de aankomst dag nog wijzigen dient u contact op te nemen met de contactpersoon in Spanje. Het e-mailadres van deze contactpersoon staat vermeld op de informatiepapieren welke u bij uw reservering heeft ontvangen.

8.2 De gehuurde accommodatie kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 16h00 tot 20h00 uur worden betrokken. Voor aankomsten na 20h00 berekenen wij een toeslag van €50,-. Aankomsten na 24h00 worden de volgende dag in behandeling genomen. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie vóór 10h00 uur verlaten te zijn.

8.3 Indien u de overeenkomst met verhuurder voor langere dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en verhuurder daarmee akkoord gaat, is Casaña Mediterranean Housing SL steeds gerechtigd een andere vakantiewoning aan te wijzen.

8.4 Indien het gebruik van de vakantiewoning en/of andere faciliteit eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten.

Reglementen

9.1 Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat vermeld wordt door Casaña Mediterranean Housing SL of op de website voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld.

9.2 Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud (bijvoorbeeld zwembad onderhoud) zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd.

9.3 Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten bij de vakantiewoning te plaatsen.

9.4 De huurder dient de vakantiewoning bezemschoon op te leveren (geen vuile vaat laten staan, beddengoed afhalen en opvouwen, keuken, koelkast schoonmaken, vuilniszak in de container plaatsen). Een bedrag van €50,- zal ingehouden worden van de borgsom mocht de woning niet bezemschoon achtergelaten worden.

9.5 De huurder en gebruikers kunnen bedlinnen in gebruik nemen, welke in de woning te vinden zijn, hier zijn geen extra kosten aan verbonden.

9.6 De huurder heeft de optie bij het boeken om een (bad) handdoeken pakket af te nemen of zelf (bad) handdoeken meenemen. Dit handdoeken pakket bestaat uit 1 grote (bad) handdoek en 1 kleine (bad) handdoek. Voor iedere huurder 1 handdoeken pakket per persoon/ per woning.

Huisdieren

10.1 Afhankelijk van de vakantiewoning worden maximaal één of twee huisdieren van de huurder of gebruikers door Casaña Mediterranean Housing SL toegelaten. Indien u en/of andere gebruikers huisdieren wensen mee te nemen dient u dit direct bij reservering op te geven. In dat geval wordt door Casaña Mediterranean Housing SL een toeslag in rekening gebracht, welke door u voldaan zal worden. Casaña Mediterranean Housing SL behoudt zich het recht voor om – zonder opgave van redenen – huisdieren op het park te weigeren. Huisdieren worden in ieder geval niet toegestaan, in enkele types vakantiewoningen.

10.2 Huisdieren hebben geen toegang tot zwembaden.

10.3 De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten en/of buren.

10.4 Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht.

10.5 Gekooide dieren zijn gratis (wel bij reservering opgeven).

10.6 Huisdieren van bezoekers zijn niet toegestaan.

10.7 Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht.

10.8 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

Breuk, vermissing

11.1 De huurder, genoemd op de factuur van de reservering, is verantwoordelijk, hetgeen de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie of elders in het park, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed.

11.2 Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, hetgeen de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan Casaña Mediterranean Housing SL en onmiddellijk ter plaatse te worden vergoed, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap. De verhuurder is dan ook gerechtigd de schade te verrekenen met de borgsom.

Borgsom

12.1 Alvorens de woning te betrekken zal de huurder een borgsom van €300,- voldoen aan Casaña Mediterranean Housing SL. Is de borgsom bij de betaling niet voldaan dan is Casaña Mediterranean Housing SL gerechtigd de huurder en/ofandere gebruikers de toegang tot en het gebruik van de vakantiewoning te ontzeggen.

12.2 Indien u met betaling van de borgsom in gebreke blijft is Casaña Mediterranean Housing SL bovendien gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden (annuleren).

12.3 De borgsom of het eventuele restant daarvan na voldoening daaruit van vorderingen van Casaña Mediterranean Housing SL op de huurder en/of gebruikers, wordt gerestitueerd indien u de accommodatie naar behoren, met in inachtneming van het bepaalde in artikel 9, achterlaat. Eventuele aanspraken op schadevergoeding worden door deze restitutie niet te niet gedaan.

Annuleringskosten

13.1 Indien een reservering wordt geannuleerd, zijn annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen zijn bij annulering tot 28 dagen voor de dag van aankomst 30% van de totale kosten en bij annulering vanaf de 28e dag voor aankomst of later de totale
kosten/overeengekomen huurprijs.

13.2 U kunt zich tegen dit risico verzekeren door zelf een annuleringsverzekering af te sluiten.

13.3 Indien u binnen 24 uur na de overeengekomen datum zonder nadere kennisgeving niet bent gearriveerd, wordt dit beschouwd als een annulering. Casaña Mediterranean Housing SL is gerechtigd de woning vervolgens aan een derde te verhuren, ten einde de schade te beperken.

Overmacht en wijzigingen

14.1 In het geval Casaña Mediterranean Housing SL al dan niet tijdelijk, niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal u binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere vakantiewoning/andere periode etc.).

14.2 Overmacht aan de zijde van Casaña Mediterranean Housing SL bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van Casaña Mediterranean
Housing SL, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen.

14.3 U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft Casaña Mediterranean Housing SL het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. Casaña Mediterranean Housing SL zal alsdan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

Opzegging

15.1 Casaña Mediterranean Housing SL heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, als bij reservering
persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

Aansprakelijkheid

16.2 Casaña Mediterranean Housing SL en/of de verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in één van de vakantiewoningen en/of andere faciliteiten van Casaña Mediterranean Housing SL en/of de verhuurder, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Casaña Mediterranean Housing SL en/ of de verhuurder of (één van) haar werknemers.

16.3 Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van reisgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. Casaña Mediterranean Housing SL en/of verhuurder is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering.

16.4 Casaña Mediterranean Housing SL en/of verhuurder is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.

16.6 U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade
aan de gehuurde accommodatie en/of andere eigendommen van Casaña Mediterranean Housing SL en/of verhuurder ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming in het park bevinden.

16.7 U vrijwaart Casaña Mediterranean Housing SL en/of verhuurder voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op het park bevinden.

16.8 Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achter u laten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling, van de accommodatie worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen.

Klachten

17.1 Ondanks de zorg en de inspanning van Casaña Mediterranean Housing SL kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardigde klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Uiterlijk heeft u 1 maand na vertrek uit de vakantiewoning de gelegenheid de klacht schriftelijk in te dienen bij: Casaña, Mediterranean Housing SL, C/Serre 27-10, buzon 340, Urb Mazarrón Country Club 30879 Mazarrón, Murcia, Spanje o.v.v. boekingsbevestigingsnummer, uw NAW-gegevens, datum verblijf en accommodatienummer. De klacht zal dan met de grootste zorg worden behandeld.

Toepasselijk recht

18.1 Op de overeenkomst tussen de huurder enerzijds en de verhuurder en/of Casaña Mediterranean Housing SL anderzijds is Spaans recht van toepassing en is de rechtbank te Murcia bevoegd.

Reisdocumenten

19.1 U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. Casaña Mediterranean
Housing SL en/ of verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

Algemeen

20.1 Kennelijke druk en zetfouten binden Casaña Mediterranean Housing SL niet. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties.

20.2 Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie.